Regulamin korzystania z Karty Podarunkowej „SIGMA-MAX” sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Regulamin określa zasady i warunki nabywania i korzystania z karty podarunkowej wydawanej przez „SIGMA-MAX” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- SIGMA MAX – sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem www.sigma-max.pl
        - oddział Ciechanów – ul. Augustiańska 35
        - oddział Mława – ul. Długa 22/25
        - oddział Przasnysz – ul. Ostrołęcka 28
        - oddział Pułtusk – ul. Aleja Wojska Polskiego 13 B
        - oddział Płońsk – ul. Warszawska 66
        - oddział Działdowo – ul. Kochanowskiego 1 A

- Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do wielokrotnego dokonywania zakupów w SIGMA-MAX sp z o.o. w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

- Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- Konsument - konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

- „SIGMA-MAX” Sp z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie ulica Mleczarska 15A, 06-400 Ciechanów NIP: 5661941943, REGON 141219114, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294078

- Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania innemu Użytkownikowi.

- Regulamin – niniejszy regulamin

- Użytkownik – Posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w oddziałach SIGMA MAX

- Wydawca – podmiot wydający Kartę Podarunkową, SIGMA-MAX

- Towary – rzeczy ruchome udostępnione do sprzedaży w oddziałach SIGMA-MAX

Regulamin do zapoznania lub pobrania dostępny jest na www.sigma-max.pl oraz w oddziałach SIGMA MAX.

II. WARUNKI NABYWANIA I KORZYSTANIA Z KARTY:

1. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równiej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej SIGMA MAX zobowiązuje się do wydania karty ze środkami („kwota doładowania”).

2. Karta Podarunkowa umożliwia wielokrotne dokonywanie płatności za Towary w granicach kwoty doładowania.

3. Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest:
a. zapoznanie się z Regulaminem

4. Warunkiem korzystania z Karty Podarunkowej SIGMA MAX jest:
a. zapoznanie się z Regulaminem a w przypadku przekazania Karty Podarunkowej innemu Użytkownikowi powiadomienie go o konieczności zapoznania się z Regulaminem
b. okazanie doradcy w oddziale SIGMA MAX Karty Podarunkowej

5. Doładowanie Karty Podarunkowej następuje poprzez dokonanie płatności w kasie SIGMA MAX. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej SIGMA MAX otrzymywanej w zamian za środki pieniężne nie może wynosić mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 500 zł

6. Karta Podarunkowa może zostać zakupiona w sklepie internetowym prowadzonym na stronie https://sklep.sigma-max.pl//, jednak nie ma możliwości doładowania Kart Podarunkowych przez sklep internetowy

7. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

8. Karta Podarunkowa może być wykorzystana (przyjęta do realizacji) wyłącznie w oddziałach stacjonarnych SIGMA MAX

9. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem jej pierwszego doładowania.

10. Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 36 miesięcy od daty jej pierwszej aktywacji. Po upływie terminu ważności Karta Podarunkowa staje się nieaktywna, a jej dalsze wykorzystywanie nie jest możliwe.

11. W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności karty podarunkowej środki zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy ich zwrotu.

12. Kartę Podarunkową można ponownie doładować w okresie jej ważności. Każdorazowe doładowanie nie wydłuża okresu ważności Karty Podarunkowej

13. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Podarunkowej jest potwierdzenie wydrukowane z dedykowanego terminala

14. Użytkownik Karty Podarunkowej jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania kasjera o zamiarze zapłaty za wybrany towar Kartą Podarunkową.

15. Termin ważności i aktualną kwotę doładowania („saldo”) Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym oddziale SIGMA MAX

16. SIGMA MAX przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

17. Wartość jednorazowych zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej nie może być niższa niż 50 zł. Wartość zakupów odejmowana jest od zapisanej na Karcie Podarunkowej kwoty doładowania.

18. Jeżeli wartość zakupionych Towarów jest niższa od aktualnej kwoty doładowania Karty Podarunkowej, pozostała kwota doładowania nie podlega zwrotowi i pozostaje do wykorzystania w okresie ważności Karty Podarunkowej.      

19. Jeżeli wartość zakupionych Towarów jest wyższa od aktualnej kwoty doładowania Karty Podarunkowej Użytkownik dopłaca różnicę w cenie przy wykorzystaniu dostępnych w SIGMA MAX metod płatności.

20. Użytkownik Karty Podarunkowej ma prawo składać reklamację na towary za które zapłacił Kartą Podarunkową. Reklamacja musi być zgłoszona w oddziale, w którym dokonano zakupu towarów. Środki pieniężne za wadliwy towar zwracane będą w formie doładowania Karty Podarunkowej.

21. Doładowania Kart Podarunkowej mogą być dokonywane tylko kwotą 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200zł, 250 zł, 300 zł, 350 zł, 400 zł, 450 zł, 500 zł

22. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które z niezależnych przyczyn od Wydawcy zostały utracone (np. zgubione, skradzione) lub uszkodzone. Wydawca nie wystawia duplikatów tak utraconych lub zniszczonych Kart Podarunkowych.

23. Karta Podarunkowa nie może zostać zablokowana ani zastrzeżona

24. SIGMA MAX ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej
b. zerowego salda na Karcie Podarunkowej
c. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na Karcie
d. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej z przyczyn niezależnych od Wydawcy lub SIGMA MAX (w szczególności w sytuacji braku możliwości połączenia się z systemem informatycznym Wydawcy) z tym     zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. d Wydawca umożliwi realizację Karty niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie
e. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nieposiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE KART PODARUNKOWYCH

1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej SIGMA MAX otrzymuje od Wydawcy potwierdzenie z kasy, potwierdzający nabycie oraz wartość doładowania nabywanej Karty Podarunkowej.

2. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika w dowolnym oddziale SIGMA MAX lub przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Mleczarska 15A, 06-400 Ciechanów lub przesłanej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty jej otrzymania.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz podpis.

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu w takiej samej formie, w jakiej została złożona o ile Użytkownik nie wniesie o przesłanie mu odpowiedzi w innej formie, możliwej do spełnienia przez Wydawcę.

5. Jeżeli reklamacja dotyczy Karty Podarunkowej, uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, wraz z reklamacją Użytkownik dostarczy Wydawcy reklamowaną Kartę Podarunkową.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową, doładowaną kwotą stanowiącą równowartość aktualnego doładowania na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili oddania jej Wydawcy. Okres ważności nowo wydanej Karty Podarunkowej wynosi 36 miesięcy.

IV. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
c. zwrócenie się do Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2 .Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

2. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej SIGMA MAX, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego.

4. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych SIGMA MAX wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Spory pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Użytkownikiem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny według właściwości określonej przepisami prawa.

7. Spory pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, o ile nie stosuje się do nich przepisów dotyczących Konsumentów, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wydawcy.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.

Wersja PDF